SIRA'NO

V ATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ

HİZMETİN ADI

SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

--RUHSAT FOTOKOPİSİ

--DİLEKÇE

--TAPU FOTOKOPİSİ

2 SAAT

--MAL MÜDÜRLÜGÜ BORCU YOKTUR YAZISI

--SGK PRİM BORCU YOKTUR Y'AZISI

--HARÇ

--CİNS DEGiŞiKLiGi YAZISI

2

ÇAP

--DİLEKÇE

--TAPU FOTOKOPİ

1 SAAT

--HARÇ

3

Kuşat ruhsat işleri

--Kimlik Fotokopisi

--ÇTV Kaydı

--Maliye Vergi Levhası Fotokopisi

-- 1 Adet Fotoğraf

--Ustalık Belgesi

2SAAT

--Kira Fotokopisi

--Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

--Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü

--Motor' Beyannamesi

--Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

--itfaiye Raporu

4

Cenaze. Den n

--Doktor Raporu

--Nüfus Kâğıdı

1 SAAT

--Ölüm Belgesi

5

Asker Ailelerine Yapılan Yardımla!"

--ikametgâh ii Muhabiri

--Fakirlik Muhabere

--Sosyal Sigortalar Kanunu

--Bağ-Kur MüdÜrlüğü

--Emekli Sandığı MÜdÜrlüğli

-Özelldare MüdÜrlüğü

1HAFTA

-Nüfus MÜdül'lüğÜ

-Mal Müdürlüğü

-Tapu Sicil Müdül'lüğü

-Askerlik Şube Başkanı

-Belediye Eııılak Servisi

-Belediye Zabıta Koıııiserliği

6

Nikah işleıııleri

-Nü!'us CÜzdanı

-NCIILIS Kayıt Örneği

-Evlenıııe Beyannaıııesi

i GÜN

--Fotoğraf

--Sağlık Raporu

--izin Belgesi

7

Yaz Spor Okulları

-

8

İhale İşlemleri

--Başvuru Mektubu

--Meslek Odası Belgesi

--imza Sirküleri ve imza Beyannamesi

--Ticaret Sicil Gazetesi

--Teklif Mektubu

.-

--iş Deneyim Belgesi

--Dokümanı Satın Alındığına Dair' Belge

20 GÜN

--Geçici Teminat

--iş Ortaklığı Beyannamesi

-- Ortaklık Durum Belgesi

--Araç Taahhütname

--Teknik Personel Taahhütnamesi

--TSE Belgesi

--Teknik Şartname

-- Ti P Sözleşme

--Tip idari Şartname

9

Gelir Tahsili işlemleri

Tahakkuk Fişi

1 SAAT

10

Giderlerin Ödenmesi

Fatura ve Komisyon Raporu

Fatura Tarihi Sırasına Göre

11

Ölçü ve Ayar işleri

-

-

12

2 ve 3, Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin

--Dilekçe

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

--Beyanname

--Tapu

--Yapı Kullanma izin Belgesi

- Kira Kontratı(Noter Tasdikli)

--Tesis içi Yerleşim Planı(Vaziyet Planı)

2 GÜN

--Kapasite Raporu

Sorumlu Müdür Sözleşmesi

--iş Akım şeması Ve Açıklama Rapor'u

--Esnaf ve Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kaydı

-- Vergi Levhası

--Sağlık Karnesi

--Kesin Adres Tespiti

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-10 Kişi veya ı O K işiden Fazla Çalışan varsa işletme belgesi

İstenecek

--itfaiye Raporu

--Telli Plastik Dosya

Çevre Temizlik Makbuzu

13

Canlı Müzik Yayını izin Belgesi

--Dilekçe

:

--işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Fotokopisi

--Elektrik-Elektronik Mühendisleri Odası veya Elektrik

1 SAAT

----Elektrik Teknisyenleri Odası Yazısı

--I Adet Resim

14

Gıda Sicil Belgesi

--Dilekçe

i

--Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploma Örneği

-- İş Akış Şeması ve Kullanılan Malzeme Ab ve Ekipman

Hakkında Bilgi

2 SAAT

--personel Sayısı ve Niteliği Hakkında Bilgi

Faaliyet konusu ve Niteliği Hakkında Bilgi

--kapasite Raporu

--Noter Onavı Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı Fotokopisi

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde_ hizmetin belirtilen sürede Tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

ilk müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri

İsim :M_Seçim SARAÇ Gazi ADAMHASAN


Unvan: Yazl işleri Müdürü Belediye BaşkanıAdres: İmamoğlu Belediyesi Te10322-892 17 17 Adres: İmamoğlu Belediyesi Te10322-892 17 17Fa.x:0322 892 17 17 Fa.x:0322 892 17 17