KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

(İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

S.NU.

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler;

1. Dilekçe

2. Sağlık raporu

3. Nüfus cüzdan fotokopisi

4. Adli sicil beyanı

5. (4) adet fotoğraf

Bunlara ilave olarak;

Yabancı Ülke Fahri Temsilciliğini Yapan Türk Vatandaşlarından; Dışişleri Bakanlığı

resmi görev yazısı

Basın mensuplarından;

1. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Resmi Yazısı,

2. Sarı basın kartı aslı ve fotokopisi

Altın ve Gümüş ile İlişkili İşlerde Çalışanlardan;

1. Vergi dairesi yazısı

2. Oda kayıt belgesi

3. İşyeri ruhsat fotokopisi

4. Şirketler için ticaret sicil gazetesi

5.Şirketler için kimlerin silah alacağını belirleyen yetkili kurul kararı

91/1779 Sayılı yönetmelik 9' uncu maddesi (e)fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;

1. Talep eden kişinin faaliyete ilişkin ruhsat veya belge fotokopisi

2. Vergi dairesi yazısı

3. Bu iş yerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişiler için iş sahibinin yazılı müracaatı, sigorta primlerinin ödendiğine dair yazı, güvenlik belgesi.

Banka Müdürlerinden; Görev belgesi

Pilotlardan;

1. Kurum yazısı

2. Pilotluk lisans fotokopisi

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9' uncu maddesi (h) Fıkrası kapsamındaki kişilerden;

1. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı.

2. Serbest bölgede gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı

3. Kar-Zarar cetveli ve bilanço

4. Ticaret Sicil Gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi

5. Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9' uncu maddesi (ı) Fıkrası kapsamındaki toprak sahibi kişilerden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

2. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı

3. Ziraat odasından veya tarım İl / İlçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9' uncu maddesi (i) Fıkrası kapsamındaki Sürü sahiplerinden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

2. Ziraat odasından veya tarım İl ve İlçe müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi

3. Hayvan sayısını gösterir tarım İl ve İlçe müdürlüğü ve vergi dairesi yazısı

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş Günü

 

 

 

 

S.NU.

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Müteahhitlerden;

1. İş deneyim (İş bitirme/iş durum) belgesi

2. Yaptığı işten Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı

Akaryakıt İstasyon Sahiplerinden;

1. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, iş yeri ruhsat fotokopisi

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

4. Sorumlu ortaklardan ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurum kararı

Akaryakıt İstasyonları Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlardan;

1. İş sahibinin yazılı müracaatı, Ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı

2. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, iş yeri ruhsat fotokopisi

3. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

4. Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9' uncu maddesi (m) Fıkrası kapsamındakilerden;

1. İş sahiplerinden

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı

4. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

5. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı

6. Bu iş yerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;

a. İş sahibinin yazılı müracaatı

b. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

c. Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı

ç. Sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı

7. Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı

Atış poligonu sahibi ve koruma görevlilerinden;

1. İşletme ruhsatı fotokopisi

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

4. Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurum kararı

Bu iş yerinde çalışan bekçilerden,

1. İş sahiplerinden istenen belgeler

2. İş verenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı

3. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu maddesi (o) fıkrası kapsamındakilerden;

1. Kişi/kurumun yazılı müracaatı

2. Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri

3. Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenir.)'

Arıcılardan;

1. Ziraat odalarından veya tarım İl-İlçe müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi

2. Kovan adedini belirten tarım İl-İlçe müdürlüğünden yazı (en az aktif olan 100 kovan olması gerekmektedir.)

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş Günü

 

 

S.NU.

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

3. 2000 Kg. bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (Müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecektir.)

4. Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bir fiil yapıldığına dair İl-İlçe tarım müdürlüğünden yazısı

Patlayıcı Madde Depo ve Koruma Görevlilerinden;

1. Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

2. Oda kayıt belgesi

3. İş sahibinin yazılı müracaatı

4. Depo izin belgesi fotokopisi

5. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9' uncu maddesi (r) Fıkrası kapsamındaki kişilerden; Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı

Döviz ile Uğraşan Şirket Temsilcilerinden;

1. Banka ve kambiyo genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi

2. Oda kayıt belgesi, vergi dairesi yazısı, iş yeri ruhsat fotokopisi

Avukat ve Noterlerden;

1. Avukatlardan, avukatlık ruhsat fotokopisi, vergi dairesi yazısı

2. Noterlerden, Noterlik belgesi fotokopisi, vergi dairesi yazısı

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Birlik, Federasyon ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyelerinden;

1. Bağlı olunan oda, birlik, federasyon Konfederasyonun yazısı

2. Görevle ilgili seçim tutanağı

Köy ve Mahalle Muhtarlığı, Belediye Başkanlığı İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlardan;

1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi

2. Görevle ilgili seçim tutanağı

Şehit Yakınlarından; Şehitlik belgesi

91/1779 Sayılı Yönetmelik 10' uncu maddesi kapsamındaki Kamu görevlilerinden;

1. Normal emekli olanlardan, emekli sandığı genel müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi

2. Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemi ile tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı

3. İstifa ederek ayrılanlardan; ikametgah ilmühaberi,

4. Malulen emekli olanlardan; Maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu

5. Psikolojik rahatsızlığı sebebiyle emekli edilenlerden; ilk raporu aldığı sağlık kuruluşundan ilk rapordan bahsedilerek düzenlenmiş son sağlık durumunu gösterir heyet raporu istenir.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş Günü

2

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Bulundurma Ruhsatları

1. Dilekçe

2. Sağlık raporu

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Adli sicil beyanı

5. İkamet belgesi

6. (4) Adet fotoğraf

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş Günü

3

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1. Dilekçe

2. Sağlık raporu

3. T.C. Kimlik numarası beyanı

4. Adli sicil beyanı

5. (2) Adet fotoğraf

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş Günü

 

 

S.NU.

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

4

Mermi Satın Alma Belgesi

1. Dilekçe

2. Ruhsat fotokopisi

(7) İş Günü

5

Satıcılık (Bayilik) Belgesi

1. Valilikten Jandarmaya havaleli dilekçe

2. İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge

3. Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

4. Sabıka kaydı beyanı

5. 2521 S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanun sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname

6. T.C. Kimlik numarası beyanı

7. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (5) adet vesikalık fotoğraf

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip (7) İş Günü

6

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus Cüzdanı

2. Araç Tescil Belgesi

3. Araç Trafik Belgesi

4. Trafik Sigortası

(24) Saat

7

Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

1. Nüfus Cüzdanı

2. Sürücü belgesi geri alma tutanağı

(1) Saat

8

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araç İçin;

1. Araç trafik belgesi

2. Araç muayene raporu

3. Nüfus Cüzdanı

4. Sürücü belgesi

Aracın Noter Satışını Alınarak, 1 ay içerisinde satın alan adına tescil belgesi çıkarılmadığı için trafikten men edilen araçlar için;

1. Araç tescil belgesi, (yeni çıkarılmış)

2. Nüfus cüzdanı

3. Sürücü belgesi

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar İçin;

1. Sigorta poliçesi

2. Nüfus cüzdanı

3. Sürücü belgesi

Diğer Sebeplerle Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;

1. Araçtaki eksikler tamamlanacak, (şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri ile gelinecek)

2. Vergi dairesinden aracın borcu olmadığına dair belge,

3. Nüfus cüzdanı

4. Sürücü belgesi

(Araç, sahibi veya noter onaylı vekaletname ile müracaat eden kişilere teslim edilir.)

(1) Saat

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ                                                    İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM :Yusuf BİLGİN                                                          İSİM : İ.Vedat GÖRÜR
UNVAN : Kıd.Bşvş                                                            UNVAN : İlçe J.Komutanı
ADRES :İlçe J.K.lığı/İmamoğlu                                         ADRES :İlçe J.K.lığı/İmamoğlu
TEL :8921616 (5020)                                                          TEL: 89216 16 (5000)