İMAMOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

2022 Sayılı Kanuna göre;

1- Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu.

1 ay

Özürlü Aylığı Başvuru Formu.

Yaşlılık Aylığı ( 65 yaş )

Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Başvuru Formu.

Özürlü Aylığı

Özürlü Yakını Aylığı Başvuru Formu

Bakıma Muhtaç Özürlü

2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

Aylığı

3- Özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Sağlık Kurulu Raporu.

Özürlü Yakını Aylığı

4- Türkiye İş Kurumuna kendileri veya kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge.

 

5- Nüfus Kayıt Örneği

2

Personel Giderleri

1- Ödeme Emri Belgesi

6 iş günü

2- Banka Listesi

3- Kesintiler Listesi

4- Personel Bildirimi

5- İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı.

6- Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10 )

7- Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.).

8- Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı.

9- Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı.

10-Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde, harcama talimatı

11-Ücretli vekâletlerde, vekâlet onayı ve işe başlama yazısı.

12-İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı.

13-Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı.

14-Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösterir liste

15-Aylık bordro say 2000i sistemi kapsamında hesaplananlar için kağıt ortamında verilmez

16-Şahıs Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payına ait dekont, makbuz, poliçe, sözleşme örneği v.b.(Gelir Vergisi Genel Tebliği No: 256)

3

Ek Çalışma Karşılıkları

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13)

3- Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 ),

4- Öğretim yılının ilk ödeme belgesine bağlanan derslerin adını ve haftalık ders saatini gösteren onay,

5--Haftalık ders dağılım çizelgesi

6- Banka Listesi

4

Sosyal Yardımlar

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

2- Aile yardımında; aile yardımı bildirimi (Örnek : 14 )

3- Doğum yardımında; doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi

4- Ölüm yardımında; ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi

5

Öğrenim Giderleri

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

2- Burs, harçlık, harç veya diğer sosyal yardımlarda; Öğrenci Giderleri Bordrosu (Örnek : 24)

3- Malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gereken onay

6

Tedavi Giderleri

1- Ödeme Emri Belgesi

4 işgünü

2- Eczanelere yapılacak ödemelerde; Hastanın sevkine ilişkin belge, kare kodlu ilaçlara ait reçete, kapsam dışındaki ilaçlar için ise ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçete,

3- Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste,

4- Fatura

5- Eczane ile her mali yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile beraber verilir

6- Resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde; Hastanın sevkine ilişkin belge, Fatura, Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz), hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde rapor

7-Memurun kendisine yapılacak ödemelerde; Hastanın sevkine ilişkin belge, kare kodlu ilaçlara ait reçete, kapsam dışındaki ilaçlar için ise ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçete, Fatura Aile fertlerinin tedavi giderlerinin ödenmesinde hasta sevkine ilişkin belge aranmaz.

7

Cenaze Giderleri

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

2- Yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi

8

Yolluklar

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

2- Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, GeçiciGörev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

3- Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,

4- Emekliler için ödenecek tazminatlarda; yetkili makamın onayı

5- Uçakla yapılan seyahatlerde; yolcu bileti

6- Taksi ile yapılan seyahatlerde; fatura veya perakende satış fişi ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi

7- Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde; görevlendirme yazısı veya harcama talimatı

8- Kurs veya okullara gönderilenler için; söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belge

9-Tedavi yolluklarının ödenmesinde; Memurun kendisi için hastanın sevkine ilişkin belge, Geçici Görev

Yolluğu Bildirimi (Örnek:27)

9

Tarifeye Bağlı Ödemeler

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

2- İlan giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı, Fatura, İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıylayapıldığına ilişkin yazı veya tutanak

3- Sigorta giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı, Sigorta poliçesi veya zeyilname,

10

Seçim Giderleri

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13)

3- Harcama Talimatı

4- Satın almalarda, M.Y.H.B.Yönetmeliğinin satın almalara ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır.

5- Seçim Giderlerinin Bütçe Emanetinden Ödenmesinde Dairesince Verilen Resmi Yazı

11

Ulaştırma ve Haberleşme

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

Giderleri

2- Fatura (Telefon görüşmelerinde resmi-özel ayırımı gösterir onaylı liste)

12

Elektrik Su Giderleri

1- Ödeme Emri Belgesi

1 işgünü

2- Fatura

13

Hakediş Ödemeleri

1-Ödeme Emri Belgesi

4 işgünü

2-Taahhüt Dosyası

3-Fatura

4-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek:4) (Bakım onarım,taşıma,temizlik,yemek v.b. ödemelerinde)

5-Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek:3) (Yapım işleri ödemelerinde)

6-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı (Hizmet ve Yapım işlerinde standart formu)

7-Taşınır İşlem Fişi (Gereken Hallerde)

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesi gereğince yapılan alımlarda tevsik edici belge

9-İhaleli işlerde (Mal,Hizmet,Yapım) SGK'dan prim borcu olmadığına dair belge veya ödeme emri belgesininaçıklama kısmına prim borcu sorgulaması yapıldı ve borcu yoktur şeklinde şerh düşme (imzalı)

14

4734 sayılı Kanunun 3'üncü madde kapsamında alımlar

 

1-Ödeme Emri Belgesi

4 işgünü

2-Onay Belgesi

 

3-Alım Komisyonu Kararı (Parasal limiti aşan mal ve hizmet alımlarında)

 

4-Düzenlenmesi gereken hallerde protokol

5-Fatura

6-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek:4) (Hizmet alımlarında)

 

7-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı

 

8-Taşınır İşlem Fişi

 

9-Devlet Malzeme Ofisi Alımlarında 2;5,7 ve 8'inci maddedeki belgeler aranır.

15

 

1-Ödeme Emri Belgesi

4 işgünü

 

2-Onay Belgesi

4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre alımlar

3-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı

4-Sözleşme (Düzenlenmesi gerekli görülmüşse)

 

5-Fatura

 

6-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı

 

7-Taşınır İşlem Fişi

16

Sağlık Karnesi Bilgisi

1-Memur ve aile fertlerine ait Sağlık Karnesi

15 dakika

Giriş İşlemleri

2- İlgililerin Say 2000i Personel Numarası

17

Personel Nakil İşlemleri

1-Personel Nakil Bildirimi

15 dakika

18

Bütçe Gelirleri Tahsilatı

1-İdari Para Cezalarına ait tahsilâtlarda Cezaya ait Karar veya Tutanak

20 dakika

2-Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri için Kasa Defteri ile birlikte Muhasebe Yetkilisi Mutemet Alındısı

3-Başka Muhasebe Birimleri için yapılacak tahsilâtlarda ödemeye ilişkin Karar veya Yazı

4-Damga Vergisi, Harç ödemelerinde Resmi Yazı

5-Kişilerden Alacaklar Hesabı için yapılacak tahsilâtlarda, Harcama Biriminin Yazısı

6-2022 sayılı Kanuna göre hak sahiplerine yersiz ödenen tutarlar için SGK'nın yazısı

19

Vezne İşlemleri

1-Yetkili Memurlara Zimmetle Verilecek Değerli Kağıtlar için; Bordro

30 dakika

2- Yetkili Memurların sattıkları Değerli Kağıt Bedelleri için; Muhasebe İşlem Fişi

3- İhale İşlemlerinde, Dairesince Bildirilen Nakit Geçici Teminata ilişkin; Resmi Yazı

4- İhale Üzerinde Kalan İstekliler ait Geçici/ Kesin Teminata ilişkin olarak Dairesince Verilen Resmi Yazı

5- Kesin Teminat'a ilişkin Teminat Mektubu, Teyit İstem Yazısı, Teyit Yazısı ile Resmi Yazı

6- Teminat iadelerinde; İadeye ilişkin Dairesince Verilen Yazı, SGK'dan prim borcu olmadığına ait yazı( Piyasadan hazır halde alınan mallar için SGK yazısı aranmaz. )

7- Üzerinde İhale Kalan İsteklilerin Geçici Teminatları, Kesin Teminatlarını yatırmadan iade edilmez.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İmamoğlu Malmüdürlüğü                                        İkinci Müracaat Yeri: İmamoğlu Kaymakamlığı

 

İsim : Süleyman ALKAN                                                                                    İsim : Alper TANRISEVER

Unvan : Malmüdürü                                                                                           Unvan : Kaymakam

Adres : İmamoğlu Malmüdürlüğü                                                                         Adres : İmamoğlu Kaymakamlığı

Tel : 0322 892 1525                                                                                           Tel : 0322 892 1518

Faks : 0322 891 2032                                                                                         Faks : 0322 892 15 19-15 10

e-Posta : salkan1@muhasebat.gov.tr                                                                  e-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr